เหล็กที่มี Tและไม่มี T แตกต่างกันอย่างไร ?

T เป็นสัญลักษณ์ ที่ประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็ก ซึ่งแสดงถึงว่าได้ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน [heat treatment rebar หรือ tempcored rebar] แล้ว การที่ระบุอักษร Tเป็นเพียงทำให้ผู้ใช้ทราบถึงกรรมวิธีการผลิตเท่านั้น ไม่ได้เป็นชั้นคุณภาพของเหล็ก แต่อย่างไรโดยส่วนใหญ่ 90% ของเหล็กในประเทศจะผ่านกรรมวิธีนี้