ท่อปะปา สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีเขียว มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

สี นั้นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความหนาของท่อประปา ซึ่ง คาดเขียว จะมีความหนาสุด รองลงมา คาดแดง, คาดน้ำเงิน และ คาดเหลือง จะบางที่สุด ตามลำดับ ซึ่งจะมีการใช้งานแตกต่างกันตามความจำเป็น