7 สมาคมเหล็กจี้รัฐบาลเร่งบังคับใช้ Anti-circumvention

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย(Public Hearing) ต่อร่างพ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่ว่าด้วย”มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-Circumvention)” เนื่องจากปัจจุบันพบว่าผู้ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเหล็กหลายประเภท พยายามใช้ช่องโหว่ของกฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนในการหลบเลี่ยงมาตรการ สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศและทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บอากรทุ่มตลาดในการนี้กลุ่มผู้ประกอบการเหล็ก 7 สมาคมประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และสมาคมโลหะไทย ในฐานะกลุ่มอุตสาหกรรมภายในที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสินค้าเหล็กนำเข้าหลบเลี่ยงมาตรการและการอุดหนุน ร่วมแถลงสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งออกประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเหล็กในประเทศพยายามผลักดันกระทรวงพาณิชย์มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยในปี 2558 ผู้แทน 7 สมาคมผู้ประกอบการเหล็กได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพื่อขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการออกกฎหมาย จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม 2559คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขพ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2652640